Ghe bầu trở lái về đông,
Con gái theo chồng bỏ mẹ ai nuôi.
- Mẹ tôi đã có người nuôi,
Tôi theo chú lái cho xuôi một bề.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001