Ghe bầu trở lái về đông,
Làm thân con gái theo chồng nuôi con.


Khảo dị:
Ghe bầu trở lái về đông,
Làm thân con gái thờ chồng nuôi con.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001