Ghe anh mỏng ván, bóng láng ngọn chèo,
Xin anh bớt ngọn, xả lèo đợi em.


Khảo dị:
Ghe anh mỏng ván, bóng láng nhẹ chèo,
Xin anh bớt ngọn xả lèo chờ em.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001