Ghé vô thăm chút mẹ già,
Dầu gần cũng nghĩa, dầu xa cũng tình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001