Gửi khăn, gửi túi, gửi lời,
Gửi đôi chàng mạng cho người đằng xa.
Vì mây cho núi lên xa,
Mây cao mù mịt, núi nhoà xanh xanh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001