Gừng già, gừng rụi, gừng cay,
Anh hùng càng cực, càng dầy nghĩa nhân.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)