Gởi lời thăm huệ viếng lan,
Tốt tươi cho biết khô cằn cho hay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001