Gởi anh quạt tỉnh, quạt tình,
Quạt loan quạt phượng, quạt mình quạt ta.
Quạt này nên nghĩa thất gia,
Một tay cầm lấy mát ra hai người.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001