Gối luôn một gối đôi đầu,
Chung tình chưa mãn trống lầu vội tan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001