Gối luôn chẳng đặng giao đầu,
Trai thương bát ngát, gái sầu bơ ngơ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001