Gối chăn gối chiếu chẳng êm,
Gối lụa chẳng mềm bằng gối đầu tay.


Khảo dị:
Gối mền gối chiếu không êm,
Gối lụa không mềm bằng gối tay em.
Than rằng gối gấm không êm,
Gối lụa chẳng mềm bằng gối tay em.
Than rằng gối gấm không êm,
Gối dựa không mềm bằng gối tay anh.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975