Gọi đò chẳng thấy đò sang,
Buộc lưng con nhái, đến chàng đưa tin.


Khảo dị:
Kêu đò chẳng thấy đò sang,
Buộc lưng con nhái mượn chàng đem tin.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001