Gặp tôi, không hỏi, không chào,
Hay là bạn có chốn nào phụ anh?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001