Gặp nhau trao tặng khăn tay,
Mong em cầm lấy đợi ngày kết duyên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001