Gặp nhau từ bến Phú Nhi,
Chẳng đi thì nhớ đi thì luống công.


Khảo dị:
Gặp nhau từ bến Phú Nhi,
Chẳng đi thì nhớ, đi thì uổng công.
Gặp nhau từ bến Đại Đồng,
Quên nhau hay đã có chồng mà quên
?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001