Gặp nhau từ bến Đại Đồng,
Quên nhau hay đã có chồng mà quên.


Khảo dị:
Gặp nhau từ phố Đại Đồng,
Quên nhau hay đã có chồng mà quên.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001