Gặp nhau một chút nên duyên,
Xin mời bên đó cất lên cùng hò.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001