Gặp nhau khó hỏi, lỡ trông,
Lỗi đành chịu lỗi, chào không dám chào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001