Gặp nhau chỉ có một lần,
Bạn xây lưng bạn, không biết phân trần với ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001