Gặp nhau đây đâu phải điều trăng gió
Xin hỏi một lời đã có chồng chưa
Xin hỏi cô một lời cô cứ thật phân qua
- Quê em đây chính nơi Trang Lãnh
Thung huyên sớm dời nên muộn cảnh chồng con
Anh cố hỏi nằn, em xin thật phân qua


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001