Gặp nàng anh nắm cổ tay,
Anh yêu vì nết, anh say vì tình.
Thiên hạ lắm kẻ giàu, xinh,
Nhưng duyên chẳng thuận, nhưng tình chẳng ưa.
Đấy, đây xứng đáng cũng vừa,
Xin đừng kén chọn lọc lừa nơi nao.
Mẹ già mỗi tuổi mỗi cao,
Thấy em lơ lửng ra vào anh thương.
Mỗi người nay ở mỗi phương,
Mỗi nhà mỗi việc, nhiều đường thanh vân.
Xin đem chỉ Tấn tơ Tần,
Kết duyên loan phượng một lần tao khang.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)