Gặp mặt em đây anh muốn vầy duyên hai họ,
Sợ bụng em còn so đọ thấp cao.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001