Gặp mặt em đây anh chẳng dám chào,
Sợ cha mẹ hỏi thằng nào biết con?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001