Gặp mặt anh đây em quên hỏi quên chào,
Hay là em có nơi nào bỏ anh?
Thỏ giỡn trăng như sơn băng thuỷ kiệt,
Anh có bỏ nàng nhật nguyệt xét soi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001