Gặp mặt anh đây cũng muốn kết làm phu phụ,
Chẳng hay anh còn vợ cũ anh kia?


Khảo dị:
Gặp mặt anh đây em cũng muốn kết gia cư ngụ,
Chẳng hay anh còn vợ cũ anh xưa?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001