Gặp mình ta đố chuyện vui,
Cái chi mà chát, cái chi mà nồng?
Cái chi mà ở dưới sông?
Cái chi trên đồng, chi ở rừng xanh?
Cái chi mà lại tu hành?
Cái chi mà ở một mình lắm con?
Cái chi mà lại tròn tròn?
Cái chi đẹp giòn, chi để cầm tay?
Mình ơi! mình giảng ta hay,
Mình mà giảng được, ta nay theo về.
- Mình đố ta giảng cho nghe,
Cau kia thì chát, vôi kia thì nồng.
Thuyền bè thì ở dưới sông,
Lúa mạ trên đồng, hươu vượn rừng xanh.
Bà vãi mà lại tu hành,
Gà mái một mình mà chín mười con.
Cái gương mặt nguyệt tròn tròn,
Cái nón đẹp giòn, cái quạt cầm tay.
Ta đà giảng được mình hay!
Mình đà nghe hết, mình nay thế nào?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001