Gặp mình giữa đám ruộng vuông,
Lời phân chưa hết, nước mắt tuôn dặm đàng.


Khảo dị:
Gặp mình giữa đám ruộng vuông,
Lời phân chưa hết, nước mắt tuôn hai hàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001