Gặp em thì gặp cho lâu,
Đừng gặp một ít thêm sầu lòng em.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)