Gặp em như cá gặp mồi,
Đặng, không, anh cũng giỡn một hồi cùng em.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004