Gặp em giữa ngã ba đàng,
Chợ xa nhà ngái lỡ làng trầu cau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001