Gặp em giữa chốn vườn đào,
Kẻ giàu, người khó làm sao nên tình?
- Thế gian chuộng của, chuộng tài,
Em đây chuộng nghĩa chẳng nài giàu sang.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001