Gặp em anh hỏi câu này,
Ngày xưa em trắng sao rày em đen?
Hay em lấy phải chồng hèn,
Tham công tiếc việc nên đen thế này?


Khảo dị:
Anh cầm cổ tay, anh chỉ cổ tay,
Ngày xưa em trắng sao rày em đen.
Bởi chưng
em lấy chồng hèn,
Mò cua bắt ốc em đen thế này.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001