Gặp chàng giữa hội đò đông,
Quân hồi trống giục, nói không hết lời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001