Gặp anh sao em chẳng hỏi chẳng chào,
Hay em đã có chốn sang giàu hơn anh.
- Tối tăm em biết mít là gai,
Biết quen hay lạ, biết ai mà chào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001