Gặp anh không nỡ phân trần,
Ruột đứt từng chặng, gan bầm tới tim.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001