Gặp anh không ăn cũng no,
Đau đầu cũng nhẹ, hen ho cũng lành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001