Gặp anh giữa chợ, bỡ ngỡ khó chào,
Muốn nghiêng tai nói nhỏ, nước mắt rào như mưa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001