Gặp anh đây em hỏi giao hoà,
Thương em anh có nghĩ đến mẹ già em không?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004