Gặp anh đáng lẽ không chào,
Nhớ tình xưa nghĩa cũ, dạ làm cao không đành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001