Gặp đây thiếp giã ơn chàng,
Chàng giã ơn thiếp, đôi đàng giã nhau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001