Gặp đây, em xơi miếng trầu,
Gọi là tớ giãi mấy câu tự tình.
Xin em đừng có cậy mình,
Một mai quá lứa xuân xanh hết thì.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001