Gặp đây anh hỏi thực nàng,
Tre non đủ lá đan sàng được chưa?
- Chàng hỏi thì thiếp xin thưa:
Tre non đủ lá đan chưa được sàng.
Ngoài chợ có thiếu gì dang,
Mà chàng lại nỡ đan sàng tre non?
Đan sàng có gốc tre già,
Tre non đủ lá được là bao nhiêu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001