Gặp đây anh hỏi thực nàng,
Còn không hay đã đá vàng cùng ai?
Còn không để chúng anh chờ,
Hay là đã có nơi nhờ thì thôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001