Gập ghềnh nước chảy qua đèo,
Ngựa xô xuống bến, thuyền chèo lên non.


Khảo dị:
Rung rinh nước chảy lên đèo,
Ngựa đua dưới biển, thuyền chèo trên non.
Rung rinh nước chảy qua đèo,
Ngựa chạy xuống biển, thuyền chèo lên non.
Rung rinh nước chảy ngang đèo,
Ngựa xô xuống bến, thuyền trèo trên non.
Mênh mông nước chảy qua đèo,
Ngựa đua dưới bến, thuyền chèo trên non.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001