Gập ghềnh nước chảy qua đèo,
Bà già tấp tểnh mua heo cưới chồng.


Khảo dị:
Rung rinh nước chảy qua đèo,
Bà già chộn rộn mua heo lấy chồng.
Rập rềnh nước chảy qua đèo,
Bà già lật đật mua heo cưới chồng.
Rung rinh nước chảy trên đèo,
Bà già lật đật mua heo cưới chồng.
Rập rình nước chảy qua đèo,
Mẹ già tấp tểnh mua heo cưới chồng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001