Gập ghềnh đường hẹp cheo leo,
Đừng chộ hồ sen cạn em coi bèo làm hơn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001