Gẫm trong thế sự nực cười,
Một con cá lội nhiều người buông câu.


Khảo dị:
Gẫm xem thế sự nực cười,
Một con cá lội mấy người buông câu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001