Gần thời chẳng hợp duyên cho,
Xa xôi cách mấy lần đò cũng đi.
Bác mẹ cấm đoán em chi,
Để em sắm sửa em đi lấy chồng.


Khảo dị:
Gần thì chẳng bén duyên cho,
Xa xôi cách mấy lần đò cũng đi.
Gần thì chẳng đẹp duyên cho,
Xa xôi cách mấy chuyến đò cũng theo.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001