Gần nhà, xa ngõ,
Anh đi ngang, anh ngó không rõ.
Anh đi lại, anh ngó cũng nỏ tường,
Tay ai bằng ấu tử, ai gọi nường bằng o.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001