Gần nhà xa ngõ nên khó đi thăm,
Hẹn sang mười bốn, sao rằm chưa sang?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001